اعضای هیئت مدیره

ریاست هیأت مدیره آقای علیرضا محمودی


مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای حسن آقابابا


عضو هیأت مدیره آقای اسمعیل حق پرستی


عضو هیأت مدیره آقای علیرضا اوقاتیان


عضو هیأت مدیره آقای اسرافیل عبادتی


 عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای علیرضا جمالی


 عضو هیأت مدیره آقای اکبر شوکت