سوالات متداول

به صفحه ثبت نام در سایت مراجعه نمایید و از لینک ثبت نام در سایت استفاده نمایید.

از منوی اصلی صفحه نخست منوی ثبت نام  و از لینک ثبت نام کارگران اقدام به ثبت نام نمایید.

از منوی اصلی صفحه نخست منوی ثبت نام  و از لینک ثبت نام اتحادیه مسکن اقدام به ثبت نام نمایید.