معرفی شرکت

حدود وظایف اتحادیه اسکان در اساسنامه به شرح ذیل پیش بینی شده است:

۱- شناسایی، تملک، آماده سازی زمین ها برای اعضاء واجد شرایط تعاونی های مسکن با هماهنگی مقامات ذیصلاح

۲- اجرای پروژه های مسکونی

۳- ایجاد خانه و آپارتمان های مسکونی ارزان قیمت و واگذاری و فروش به اعضاء واجد شرایط

۴- خرید زمین و واحد های مسکونی از ارگان ها و دولت

۵- تهیه و توزیع مصالح ساختمانی (ایجاد کارخانجات تولید مصالح ساختمانی)

۶- آموزش و تحقیقات در کنار احداث کارخانجات و جذب دانشجو

۷- تحصیل اعتبار از بانک ها در امر تامین مسکن کارگری

۸- سرمایه گذاری و مشارکت صندوق های قرض الحسنه کارخانجات در امر مسکن